Various Artist | Heavenly Ethiopiques: The Best Of The Ethiopiques Series

Various Artist

heavenly ethiopiques: the best of the ethiopiques seriesTracklist:

Alèmayèhu Eshèté - Tashamanalètch

Seyoum Gèbrèyès - Hamétègnaw

Ayaléw Mèsfin - Terèdjew Nèbèr

Tèshomè Meteku - Yèzèmèd Yèbaed

Seyfou Yohannes - Mèla Mèla

Tsegué-Maryam Guèbrou - Presentiment

Wallias Band - Muziqawi Silt

Tèsfa-Maryam Kidané - Ewnèt Yèt Lagegnesh

Mulatu Astatqé - Yégélé Tezeta

Gétatchèw Mèkurya - Shellèla Bèsaxophone

Girma Bèyènè - Ené Nègn Bay Manèsh

Mahmoud Ahmed - Bèmen Sèbèb Letlash

Muluqèn Mèllèssè - Hédètch Alu

Tlahoun Gèssèssè - Lantchi Biyé

Menelik Wèsnatchèw - Tchèrèqa

Tèklé Tèsfa-Ezghi - Sèlam Tèmagwèt

Abbèbè Tèssèmma - Ashasha Bèyèw

Tèwèldè Rèdda - Ab Teqay Qerèbi

Ali Birra Kan - Ati Fettun Isani Infedhani

Tsèhaytu Bèraki - Mèdjèmèrya Feqrey

Repressed… Best of from the now classic Ethiopiques (mainly CD) series. Francis Falcetto, the founder and THE specialist selects, in his view, the best tracks . He opened his large collection of pictures, vinyl and memorabilia to make the artwork for this double LP gatefold release. The perfect introduction to the world of Ethiopian music but the specialists will also discover some rare and unknown tracks and artists.